Socialattica.gr - ChatBot
title
  • Βρείτε μας στο
title

Τρέχον θέμα: Βασικό

Συχνές ερωτήσεις / απαντήσεις
title
title

Διαβάστε παρακάτω τις πιο συχνές ερωτήσεις, καθώς και τις απαντήσεις τους, που αφορούν:

 


Πριν την ένταξη και κατά τη φάση υποβολής πρότασης

 


Μετά την ένταξη ενός έργου και πριν την έναρξη υλοποίησης

Ποια τα βήματα για την διαδικασία υπογραφής της ΑΥΙΜ (Απόφαση Δημάρχου ή Απόφαση ΔΣ);
Απάντηση: Η ΕΥΔΕΠ εγκρίνει σχέδιο αυτεπιστασίας. Έως και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών μεταβάλλονται βασικά σημεία του σχεδίου, όπως ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Οι καίριες αυτές μεταβολές θα επιφέρουν τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης. Απαιτείται να ληφθεί Απόφαση του Αρμόδιου Οργάνου σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τον Φορέα, όπως αυτό ορίζεται από το Εγχειρίδιο της Διοικητικής Ικανότητας, που έχει υποβληθεί στην ΕΥΔΕΠ.
Ποια ημερομηνία ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης στη Βεβαίωση Έναρξης της Δομής;
Απάντηση: Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία Βεβαίωσης του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης, η οποία εκδίδεται μετά και την τελευταία υπογραφή σύμβασης.
Στη Βεβαίωση Έναρξης, ως συνημμένα έγγραφα περιλαμβάνονται οι βεβαιώσεις της Τεχνικής υπηρεσίας ; Για το συνημμένο (3) : ‘Αποδεικτικά ολοκλήρωσης διαμόρφωσης του χώρου και εγκατάστασης του προβλεπόμενου εξοπλισμού ή πρόβλεψη υπολειπόμενων ενεργειών’ και το συνημμένο (4) : ‘Αποδεικτικά εξασφάλισης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία (όπου απαιτείται), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην πρόσκληση, την πρόταση του Δικαιούχου και την Απόφαση Ένταξης (για την περίπτωση που η προσβασιμότητα δεν αποδείχθηκε στην αρχική υποβολή της πρότασης).
Απάντηση: Τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο του Φορέα. Ειδικότερα, απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας ή οργάνου. που θα αναφέρει ότι οι χώροι έχουν διαμορφωθεί και είναι λειτουργικοί (καλύπτουν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ). Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση / υπεύθυνη δήλωση κ.α. του Φορέα θα δηλώνει και την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑμΕΑ.
Ποιες οι διαδικασίες πρόσληψης στα Κέντρα Κοινότητας και ποια τα κριτήρια μοριοδότησης;
Απάντηση: Για θέματα που αφορούν διαδικασίες πρόσληψης ανατρέξετε στον σύνδεσμο εδώ.
Ποιες οι διαδικασίες πρόσληψης για τους φορείς ΜΚΟ/ΚΟΙΝΣΕΠ/ΚΟΙΣΠΕ και ποιες οι διαδικασίες σε θέματα ενστάσεων;
Απάντηση: Οι φορείς ΜΚΟ/ΚΟΙΝΣΕΠ/ΚΟΙΣΠΕ σύμφωνα με το Ν. 2190/1994 (άρθρο 14, παρ. 1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν υπάγονται στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με όρους ΑΣΕΠ. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να τηρήσουν τα κριτήρια μοριοδότησης του άρθρου 74 του Ν. 4430/16. Για θέματα ενστάσεων ακολουθήστε τις απαιτούμενες διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.
Ποιο το είδος λογαριασμού για ΔΠΒΑ και Κέντρα Κοινότητας (έντοκοι ή άτοκοι);
Απάντηση: Το είδος του λογαριασμού, έντοκος, άτοκος, τρεχούμενος, όψεως, πληρωμών του ΠΔΕ, πέραν της αναφοράς του Νόμου, ότι οι τόκοι λογίζονται ως έσοδο και θα πρέπει, είτε να συμψηφίζονται με την εθνική χρηματοδότηση, είτε να επιστρέφονται μέσω εκκαθάρισης, αποτελεί απόφαση του εκάστοτε Δικαιούχου και του Πιστωτικού Ιδρύματος.
Απαιτείται η συλλογή απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου συμμετεχόντων για ΔΠΒΑ και Κέντρα Κοινότητας;
Απάντηση: Η συλλογή απογραφικών δελτίων δεν ισχύει για την Πράξη. Η συλλογή δεδομένων αφορά τη διασύνδεση του Κέντρου Κοινότητας με τον Εθνικό Μηχανισμό Κοινωνικής Ένταξης. Στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου των Κέντρων Κοινότητας πρόκειται να αναπτυχθεί ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας. Ο Δικαιούχος έχει την υποχρέωση τήρησης των στοιχείων ωφελουμένων έως την πλήρη εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος. Επιπρόσθετα, υποχρέωση του Δικαιούχου αποτελεί και η συμπλήρωση των στοιχείων καταγραφής του Φυσικού Αντικειμένου μέσω του εργαλείου socialattica.
Ποια τα βήματα που πρέπει να γίνουν για ΔΠΒΑ και Κέντρα Κοινότητας;
Απάντηση: Με την από 25/04/2017 ενημερωτική επιστολή με τίτλο «Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας και την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης για τα ΚΚ και ΔΠΒΑ» περιγράφονται όλα τα απαιτούμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, καθώς και αντίστοιχα υποδείγματα. Βασική ενέργεια λειτουργίας των δομών, αποτελεί η σύσταση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της/ των Πράξης/εων και ο αντίστοιχος ορισμός μελών.
Σύμφωνα με το υπόδειγμα απόφασης ορισμού μηχανισμού πιστοποίησης τα ονόματα των μελών του δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ομάδα έργου. Υπάρχει περίπτωση να συμπίπτουν κάποια από τα ονόματα της ομάδας έργου, της ομάδας παραλαβής και του μηχανισμού πιστοποίησης;
Απάντηση: Σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης, ο Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης διασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς αυτός εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. Κατά συνέπεια η αναφερόμενη ομάδα παραλαβής θα πρέπει να εξασφαλίζει την παραπάνω απαίτηση της Απόφασης ‘Ένταξης. Τα δε στελέχη του Μηχανισμού δεν θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ελέγχοντος και του ελεγχόμενου ταυτόχρονα.
Ποια τα υποδείγματα εισήγησης και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για το ΔΣ του κάθε Δήμου;
Απάντηση: Με την από 25/04/2017 ενημερωτική επιστολή με τίτλο «Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας και την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης για τα ΚΚ και ΔΠΒΑ» περιγράφονται όλα τα απαιτούμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν καθώς και αντίστοιχα υποδείγματα.
Ποιες οι προδιαγραφές λειτουργίας των ΚΚ;
Απάντηση: Οι παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την ΚΥΑ, Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/2016 ΦΕΚ 854/Β/30-3-2016 «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας».
Για τον ορισμό του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης, πρέπει απαραίτητα προηγουμένως να έχει οριστεί ο Διαχειριστής του Έργου;
Απάντηση: Εφόσον η έννοια Διαχειριστής του Έργου ταυτίζεται με τον Υπεύθυνο Έργου, τότε δεν απαιτείται να έχει οριστεί ονομαστικά, για τη σύσταση του Μηχανισμού Εκτέλεσης της Πράξης.
Τα μέλη του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης είναι διοικητικοί υπάλληλοι και όχι αιρετοί;
Απάντηση: Τα μέλη του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δικαιούχου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.
Στο συνημμένο υπόδειγμα με Αριθμό Πρωτοκόλλου 1356/25.04.17 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχ/σης Περ.Αττ., με αα 10, αναφέρεται "Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί Αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης...". Καλύπτονται οι όροι χρηματοδότησης από την Απόφαση Ένταξης;
Απάντηση: Στο έγγραφό με αρ. πρωτοκόλλου 1356/25-4-2017 μεταξύ άλλων επισυνάπτεται και το Σχέδιο απόφασης σύστασης/ορισμού Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης Πράξης όπου συμπεριλαμβάνεται και η αναφορά περί Απόφασης ΔΣ για την αποδοχή των όρων της Απ.Ένταξης της πράξης. Η αναφορά αυτή έχει συμπεριληφθεί κυρίως ως ενημέρωση του σώματος του ΔΣ, της αποδοχής χρηματοδότησης και της εγγραφής του ποσού σε ανάλογους ΚΑ του προϋπολογισμού του ΤΔ. Ο ΤΔ μπορεί να διαμορφώσει ανάλογα και τη σχετική απόφαση στο βαθμό που προβλέπεται από το θεσμικό του πλαίσιο.
Σε περίπτωση αλλαγής ορισμένων στοιχείων όπως του χώρου που θα στεγαστεί το ΚΚ και του υπεύθυνου έργου, ποιες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να τροποποιηθεί ότι απαιτείται;
Απάντηση: Απαιτείται τροποποίηση και υποβολή νέας έκδοσης του ΤΔΠ και της ΑΥΙΜ στα σημεία που αναφέρονται οι αλλαγές που επιθυμείτε. Σε κάθε περίπτωση ο χώρος που θα στεγαστεί το ΚΚ θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της ΚΥΑ, Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/2016 ΦΕΚ 854/Β/30-3-2016 «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας».
Πότε θα δοθούν οι κωδικοί της διαδικτυακής πλατφόρμας socialattica.gr;
Απάντηση: Τις επόμενες ημέρες θα παραδοθούν κωδικοί και εκπαιδευτικό video για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε στην ενημέρωση του socialattica.gr
Ποιες οι προδιαγραφές για τις τουαλέτες ΑΜΕΑ στα ΚΚ;
Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση ο χώρος που θα στεγαστεί το ΚΚ θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της ΚΥΑ, Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/2016 ΦΕΚ 854/Β/30-3-2016 «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας».
Ποια η διαδικασία σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των ΚΚ;
Απάντηση: Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/2016 ΦΕΚ 854/Β/30-3-2016 «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας», Άρθρο 6, Διαδικασία Ελέγχου όλοι οι Φορείς που λειτουργούν Κέντρα Κοινότητας «υποχρεούνται να υποβάλουν στη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων κατά την έναρξη λειτουργίας τους, τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και ετήσια απολογιστικά στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του Κέντρου».
Ποιος ο ρόλος του Μηχανισμού Πιστοποίησης και Ποιοι συμμετέχουν σε αυτόν;
Απάντηση: Σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης ο Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης διασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος. Ο Μηχανισμός θα εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. Κατά συνέπεια η αναφερόμενη ομάδα παραλαβής θα πρέπει να εξασφαλίζει την παραπάνω απαίτηση της Απόφασης ‘Ένταξης. Τα δε στελέχη του Μηχανισμού δεν θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ελέγχοντος και του ελεγχόμενου ταυτόχρονα.
Στην ΑΥΙΜ πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα των προσληφθέντων και οι ειδικότητες;
Απάντηση: Στην Απόφαση Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ – σύμβαση του φορέα) προτείνεται να αναγράφονται οι ειδικότητες των προσληφθέντων. Οδηγία: Να αναγραφούν τα ονόματα των μελών του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης στο Πίνακα Β1 του Παραρτήματος Β της ΑΥΙΜ.
Ποιες οι διαδικασίες πρόσληψης στα ΚΚ και ποια τα κριτήρια μοριοδότησης;
Απάντηση: Για θέματα που αφορούν διαδικασίες πρόσληψης μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο εδώ.
Ποιος ο τρόπος εφαρμογής των ετήσιων ορίων των μισθών του προσωπικού κοινωνικού παντοπωλείου ΜΚΟ;
Απάντηση: Ο τρόπος εφαρμογής των ετήσιων ορίων άπτεται του τύπου της σύμβασης των στελεχών, όπως αυτό καθορίζεται από τις οικείες διατάξεις.
Ποιο το είδος λογαριασμού για ΔΠΒΑ και ΚΚ;
Απάντηση: Το είδος του λογαριασμού, έντοκος, άτοκος, τρεχούμενος, όψεως, πληρωμών του ΠΔΕ πέραν της αναφοράς του Νόμου, ότι οι τόκοι λογίζονται ως έσοδο και θα πρέπει, είτε να συμψηφίζονται με την εθνική χρηματοδότηση, είτε να επιστρέφονται μέσω εκκαθάρισης, αποτελεί απόφαση του εκάστοτε Δικαιούχου και του Πιστωτικού Ιδρύματος. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην αναγραφή του τίτλου της ενταγμένης πράξης στον λογαριασμό Τραπέζης.
Ποια η διαδικασία για την επιλογή υπολόγου για ΔΠΒΑ και ΚΚ;
Απάντηση: Στο έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Αττικής, με αριθ. 1258/11-04-2017 και τίτλο «Οδηγίες για ορισμό “Διαχειριστή Έργου/ Υπολόγου” των δομών “Κέντρα Κοινότητας” και “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών”», καταγράφονται κατευθύνσεις – διευκρινήσεις για τον Διαχειριστή Έργου/ Υπολόγου.
Ποια τα σήματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται και ποιες οι προδιαγραφές μεγέθους τους ενόψει της υπογραφής των συμβάσεων με το προσωπικό που πρόκειται να επανδρώσει τις χρηματοδοτούμενες δομές αλλά και γενικότερα της έναρξης λειτουργίας τους;
Απάντηση: Ανατρέξτε στον Επικοινωνιακό Οδηγό της ΕΥΣΕΚΤ για το ΕΣΠΑ 2014 2020(http://www.esfhellas.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=2027) και στη σελίδα της ΕΥΔΕΠ Αττικής στην ενότητα Δημοσιότητα (http://www.pepattikis.gr/publicity/logos-signs/)
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις χρειάζονται γνήσιο υπογραφής;
Απάντηση: Ως προς τα ερωτήματά σας για τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Πρόσκλησης.
Η δημοσιευμένη πρόσκληση καλεί άτομα με Νοητική Υστέρηση να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που υπάρξει μια διάγνωση «Αυτισμός/ Νοητική Υστέρηση» αποκλείεται αυτόματα ή χρειάζεται γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής;
Απάντηση: Για τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Πρόσκλησης ΑΤΤ06 «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ».
Ποια η διαδικασία γνωστοποίησης στην Υπηρεσία και των σχετικών αλλαγών στο ΤΔΠ σε περίπτωση αλλαγής Νομίμου Εκπρόσωπου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Διευθυντή;
Απάντηση: Πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του νέου Νομίμου Εκπροσώπου και να υποβληθεί στην υπηρεσία μας νέα έκδοση Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ). Συνημμένα απαιτείται η υποβολή των αποφάσεων περί αντικατάστασης του Νόμιμου Εκπροσώπου και του Επιστημονικού Διευθυντή.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θεσμοθετείται νέο εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης με αντικείμενο τους Η/Υ. Ήδη από τη διαδικασία επιλογής ωφελούμενων εντοπίζονται ωφελούμενοι που θα μπορούσαν να απασχοληθούν σε αυτό. Ενημερώστε μας πως μπορεί να γίνει σχετική προσθήκη ενδεικτικού εβδομαδιαίου προγράμματος δραστηριοτήτων στο Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας και Παραμονής που έχει υποβληθεί;
Απάντηση: Για οποιαδήποτε τροποποίηση του Σχεδίου Παροχής Υπηρεσιών απαιτείται η έγκριση από την ΕΥΔΕΠ Αττικής.
Μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά η απαιτούμενη τεκμηρίωση σχετικά με την επιλογή των ωφελουμένων και τη δημοσιότητα για την έναρξη λειτουργίας της Πράξης ,την υποβολή του αιτήματος κατανομής χρηματοδότησης και καταβολής α’ δόσης λόγω μεγάλου όγκου του φακέλου;
Απάντηση: Ο Φάκελος με την απαιτούμενη τεκμηρίωση επιλογής των ωφελουμένων δύναται να υποβληθεί ηλεκτρονικά.
Σε περίπτωση αλλαγής του Υπεύθυνου Έργου που έχει οριστεί στην Ομάδα Έργου, η οποία έχει οριστεί Απόφαση Δημάρχου, ποια η διαδικασία διόρθωσης; Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται και στην ΣΑΥΙΜ και στο Τεχνικό Δελτίο, αρκεί να διορθωθούν στην τελική ΑΥΙΜ και στα τελικά τεχνικά δελτία;
Απάντηση: Είναι δυνατή η αλλαγή του Υπευθύνου Έργου με επικαιροποίηση του ΤΔΠ. Ο Φορέας θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα τροποποίησης στοιχείων της Πράξης. Στο αίτημα θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης του Υπεύθυνου Έργου. Το αίτημα υποβάλλεται στην ΕΥΔΕΠ Αττικής µε επισυναπτόμενο το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (έντυπο Ε.Ι.1_3), όπου συμπληρώνονται τα Πεδία 21-25 «Αντικείμενο Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης» καταγράφοντας την επιθυμητή αλλαγή. Τέλος, πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης.
Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής σε υποενότητες στους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στην επικαιροποιημένη ΣΑΥΙΜ; Γενικά μπορεί να τροποποιηθεί η ΣΑΥΙΜ;
Απάντηση: Για οποιαδήποτε αλλαγή απαιτείται η τηλεφωνική επικοινωνία με το χειριστή της ΕΥΔΕΠ Αττικής.
Ποια η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων;
Απάντηση: Ως προς τα ερωτήματα για τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Πρόσκλησης.
Στην περίπτωση επιλογής διαχειριστή έργου /υπόλογο τον Δήμο, θα τηρούνται δύο λογαριασμοί στην ΤτΕ, ένας για τη μισθοδοσία και άλλος για τις απλοποιημένες δαπάνες;Στην περίπτωση που υπόλογος είναι το ΠΤΑ με ποια διαδικασία ορίζεται;
Απάντηση: Ανατρέξτε στο από 21.2.2017, αρ. πρτ. 17/οικ.99/ΕΥΣΕΚΤ έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ «Οδηγίες για τους τρόπους πληρωμής έργων ΕΚΤ με ίδια μέσα».
Μπορεί να αποφασιστεί κοινός Μηχανισμός Πιστοποίησης για τα Κέντρα Κοινότητας και τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών;
Απάντηση: Σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης, ο Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης διασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος. Ο Μηχανισμός θα εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. Κατά συνέπεια η αναφερόμενη ομάδα παραλαβής θα πρέπει να ικανοποιεί την παραπάνω απαίτηση της/των Απόφασης/εων ‘Ένταξης/ων. Τα δε στελέχη του Μηχανισμού δεν θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ελέγχοντος και του ελεγχόμενου ταυτόχρονα. Ο ΤΔ μπορεί να ορίσει το εύρος λειτουργίας του ανάλογα με τις ανάγκες του στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το θεσμικό του πλαίσιο.
Οι συμβάσεις του προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης για τα Κέντρα Κοινότητας πρέπει να φέρουν συγκεκριμένο λογότυπο;
Απάντηση: Παρακαλούμε ανατρέξτε στον Επικοινωνιακό Οδηγό της ΕΥΣΕΚΤ για το ΕΣΠΑ 2014 2020 (http://www.esfhellas.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=2027) και στη σελίδα της ΕΥΔΕΠ Αττικής στην ενότητα Δημοσιότητα (http://www.pepattikis.gr/publicity/logos-signs/)
Πώς μπορούμε να εγγραφούμε στην πλατφόρμα και να εμφανίζεται ο Φορέας μας στη λίστα με τα ΚΔΗΦ;
Απάντηση: Το socialattica αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης των συγχρηματοδοτούμενων δομών του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020. Σε επόμενη φάση διερευνάται η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και άλλες δομές καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής.
Βρισκόμαστε στη φάση υπογραφής των συμβάσεων. Παρακαλούμε ενημερώστε μας ποιες άλλες εκκρεμότητες ίσως έχουμε και αν είστε σύμφωνοι με τη μέχρι τώρα διαδικασία που έχουμε ακολουθήσει.
Απάντηση: Με την από 25/04/2017 ενημερωτική επιστολή με τίτλο «Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας και την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης για τα ΚΚ και ΔΠΒΑ» περιγράφονται όλα τα απαιτούμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε καθώς και αντίστοιχα υποδείγματα.
Σύμφωνα με τη λίστα ελέγχου για την πρόσληψη του προσωπικού απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ και στη συνέχεια σύμβαση. Επειδή η εξέταση των ενστάσεων στο ΑΣΕΠ πιθανόν να καθυστερήσει, μπορούμε να προχωρήσουμε στην πρόσληψη του προσωπικού με προσωρινούς πίνακες; Όταν αιτηθούμε χρηματοδότηση της Α΄ δόσης δεν θα απαιτηθεί να προσκομιστεί η δημοσίευση στο ΦΕΚ;
Απάντηση: Ισχύουν οι Διευκρινίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμ. Πρωτ.: 18472/10-7-2017 σχετικά με την ισχύ της ΠΝΠ (ΦΕΚ 102Α/26-8-15), οι οποίες βρίσκονται στις ανακοινώνεις του www.socialattica.gr
Μπορεί να διαμορφωθεί η αφίσα με δική μας εικόνα και να προσθέσουμε τα απαραίτητα λογότυπα ή πρέπει να συμβαδίζει απόλυτα με τα βήματα του ηλεκτρονικού οδηγού εφαρμογής της αφίσας; Δεύτερον εάν σε ήδη υπάρχον υλικό γίνεται να προσαρμοστούν τα λογότυπα με αυτοκόλλητο.
Απάντηση: Παρακαλούμε ανατρέξτε στον Επικοινωνιακό Οδηγό της ΕΥΣΕΚΤ για το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (http://www.esfhellas.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=2027) και στη σελίδα της ΕΥΔΕΠ Αττικής στην ενότητα Δημοσιότητα (http://www.pepattikis.gr/publicity/logos-signs/)
Στα πλαίσια έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και επειδή τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού (1 άτομο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και 2 άτομα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί) αργούν, παρακαλούμε να μας απαντήσετε εάν μπορούμε να προσλάβουμε τους 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς πρώτα, καθ’ ότι η επιλογή τους δεν είχε καμία ένσταση. Τα αποτελέσματα επιλογής του ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού έχουν ένσταση, επί της οποίας πρέπει να αποφανθεί το ΑΣΕΠ.
Απάντηση: Η δομή δύναται να ξεκινήσει αρχικά με λιγότερο προσωπικό, χωρίς βέβαια αυτό να δημιουργεί πρόβλημα στο λειτουργικό της αποτέλεσμα ως προς την παροχή υπηρεσιών. (Δεν γίνεται για παράδειγμα να λειτουργήσει Κοινωνικό Φαρμακείο χωρίς Φαρμακοποιό). Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η επικοινωνία με την Διαχειριστική Αρχή.
Παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν μπορεί να προχωρήσει η μισθοδοσία και η πληρωμή του προσωπικού η πρέπει να περιμένουμε το ΦΕΚ ως απαραίτητο δικαιολογητικό του εντάλματος πληρωμής;
Απάντηση: Ισχύουν οι Διευκρινίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμ. Πρωτ.: 18472/10-7-2017 σχετικά με την ισχύ της ΠΝΠ (ΦΕΚ 102Α/26-8-15), οι οποίες βρίσκονται στις ανακοινώνεις του www.socialattica.gr
Σε περίπτωση που προσληφθεί το προσωπικό και γίνει έναρξη της δομής "Κέντρο Κοινότητας" και στη συνέχεια δικαιωθούν κάποιοι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν προβεί στη διαδικασία ένστασης προς το ΑΣΕΠ, τα ποσά που θα καταβληθούν στους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν αρχικά ποιόν θα επιβαρύνουν;
Απάντηση: Για το συγκεκριμένο θέμα έχουμε υποβάλει ερώτημα στο Υπουργείο Εργασίας και αναμένουμε την απάντηση.
Πότε συμπληρώνεται και υποβάλλεται το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών στο ΟΠΣ ;Έχει σχέση με την αποδοχή του ΤΔΥ από την Διαχειριστική Αρχή;
Απάντηση: Η έγκριση του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) δεν έχει σχέση με την υποβολή του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ). To ΔΔΔ υποβάλλεται μετά την έναρξη λειτουργίας της δομής και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των παραστατικών πληρωμής από ΕΑΠ και του ΔΔΔ βρίσκονται στις ανακοινώσεις του www.socialattica.gr
Είναι απαραίτητο η ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας για τις δομές του κοινωνικού παντοπωλείου και του κοινωνικού φαρμακείου;
Απάντηση: Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη Εσωτερικού Κανονισμού για τις Δομές των Κοινωνικών Παντοπωλείων και των Κοινωνικών Φαρμακείων.
Κατά την επεξεργασία του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου , στην παράγραφο Α. «Ταυτότητα Υποέργου», ζητείται να αναγραφεί ο κωδικός του έλεγχου νομιμότητας. Πως συμπληρώνεται το συγκεκριμένο πεδίο. Επίσης, τα ποσά της χρηματοδότησης θα αναφέρονται όπως έχουν επικαιροποιηθεί από το Τεχνικό Δελτίο Πράξης;
Απάντηση: O κωδικός στο συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι υπό επεξεργασία από τον δικαιούχο αλλά συμπληρώνεται αυτόματα από το ΟΠΣ. Το ποσό χρηματοδότησης είναι αυτό που έχει εγκριθεί και αποτυπώνεται στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης.
Στο ηλεκτρονικό μοτίβο του Κέντρου Κοινότητας δεν μας ανοίγει το δελτίο ωφελουμένων. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Υπάρχουν οδηγίες διαχείρισης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας; Πώς θα ενημερώνουμε την καρτέλα του κάθε ωφελούμενου;
Απάντηση: Στην διαδικτυακή πλατφόρμα www.socialattica.gr δεν υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής – ενημέρωσης στοιχείων ανά ωφελούμενο, παρά μόνο η δυνατότητα καταγραφής των καθημερινών δραστηριοτήτων της δομής. Πιθανότατα αναφέρεστε σε κάποια άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα (ΗΔΙΚΑ;). Καλό θα είναι να αναζητήσετε τις αντίστοιχες οδηγίες.
Το έντυπο "Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα" είναι το ίδιο με αυτό της αρχικής μας αίτησης; Χρειάζεται να συνταχθεί να υποβάλουμε το ίδιο, ή να κάνουμε κάποιες μεταβολές στο αρχικό;
Απάντηση: Η “Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα” που ισχύει για τις Πράξεις των ΚΔΗΦ, είναι αυτή που εγκρίθηκε αρχικά κατά την πρόταση του δικαιούχου, με μόνη μεταβολή τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης τη δομής που ισχύουν πραγματικά. Οποιαδήποτε άλλη μεταβολή θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του χειριστή της Πράξης.

 


Μετά την έναρξη υλοποίησης